Gebruiksvoorwaarden

  1. Algemeen

1.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website van www.GEcopy.be (hierna de ‘Website’ genoemd).  

1.2 Het bezoeken van de Website houdt de aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden in.

1.3 De Website is eigendom van Goedele Eerdekens, handelend onder de commerciële naam ‘GE Copy’, een eenmanszaak opgericht naar Belgisch recht, met zetel te Solterweg 4, 3960 Bree, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0731 623 884,  GE Copy genoemd.

Vragen omtrent de Website kunnen gericht worden aan Goedele Eerdekens,

– per e-mail :

– telefonisch : 0495/87.27.31.

1.4 GE Copy kan deze gebruiksvoorwaarden steeds aanpassen indien zij dit wenselijk of nodig acht. Het is daarom raadzaam de gebruiksvoorwaarden voorafgaand aan elk bezoek van de Website te raadplegen.

  1. Gebruik

2.1 Het is onder geen beding toegelaten om delen of het geheel van de Website te reproduceren, te verspreiden, te commercialiseren of anderszins na te maken.

Het is evenmin toegestaan om de software, de code of de technologie in de ruime zin van het woord die de inhoud en/of de rechten van de Website beschermd, te omzeilen of buiten werking te stellen.

  1. Links naar andere websites

3.1 Deze Website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. GE Copy is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of webpagina’s. GE Copy adviseert om de gebruiksvoorwaarden, de cookiepolicy en het privacybeleid van deze derden na te lezen bij het bezoeken van deze websites of webpagina’s.

  1. Intellectuele eigendomsrechten

4.1. Alle door GE Copy aan de Klant ter beschikking gestelde informatie, via de Website is beschermd door intellectuele eigendomsrechten van GE Copy of derde partijen. Dit betekent dat onder meer – doch niet beperkt – de teksten, tekeningen, films, beelden, logo’s en andere bestanddelen beschermd zijn door het auteursrecht.

GE Copy draagt geen rechten over aan de gebruikers van haar Website.

GE Copy verleent aan de gebruikers van haar Website en klanten enkel een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie om de Website te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en informatief gebruik.

4.2 Het is verboden om zonder voorafgaandelijke schriftelijk akkoord de inhoud van de Website op te slaan, te reproduceren, te verspreiden, te verkopen of anderszins over te dragen aan derden.

  1. Informatie op de Website en het Account

5.1 De inhoud van de Website kan onvolkomenheden van allerlei aard bevatten.

GE Copy staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, nauwkeurigheid of het up-to-date zijn van de informatie. De informatie op de Website wordt gegeven zonder enige vorm van garantie. GE Copy kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor enige onvolkomenheid, verschrijving of tekortkoming in de door haar gegeven informatie.

5.2 GE Copy is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen in de bestanden van de Website, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, zouden voorkomen of via de Website zouden verspreiden.

5.3 De inhoud van de informatie op de Website kan door GE Copy op elk ogenblik worden gewijzigd.

  1. Kennisgevingen

6.1 Alle kennisgevingen aan GE Copy in verband met de Website, met inbegrip van klachten, dienen via email – – te verlopen.

6.2 GE Copy vraagt evenwel om alle vragen, opmerkingen of klachten steeds onderbouwd toe te lichten, teneinde GE Copy in staat te stellen hierop gemotiveerd te kunnen antwoorden.

  1. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

7.1 De Belgische wetgeving is van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden.

7.2 Elk geschil m.b.t. de totstandkoming, de interpretatie of de uitvoering van deze gebruikersovereenkomst behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement Antwerpen, afdeling Tongeren.

Versie : 2 april 2024

Scroll naar boven